Билетна каса

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА БИЛЕТИ ОТ САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“**

 1. Покупката на билет от Сатиричен театър „Алеко Константинов“ осигурява на билетопритежателя правото да бъде зрител на пред- ставеното от Театъра или в същия сценично произведение, за което се отнася билета, като с извършването на покупката купувачът приема тези общи условия за обвързващи страните – Театъра и него, както и последващите билетопритежатели на закупените билети от съответната покупка, като се счита, че е сключил договор с Театъра при тези общи условия.
 2. Билетът съдържа следната информация – име на постановката, дата и начален час на представлението, цена на билета, избраните от зрителя ред и място в залата.
 3. Всички представления се провеждат в залите на театъра на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа” 26, освен ако изрично не е обявено в рекламните материали и върху билета друго място на провеждане.
 4. Билетопритежателят е длъжен да провери данните, изписани върху билета, преди напускане на билетната каса.
 5. След извършване на покупката на каса или в интернет билетопритежателите нямат право да връщат билети, както и да претендират за възстановяване на платената за същите сума. От момента на покупката рискът от погиване или повреждане на билета е у билетопритежателя.
 6. До 48 часа преди началото на спектакъла, за който са закупени билетите, билетопритежателят може да ги презавери за спектакъл по избор от репертоара на театъра. При разлика в цената, ако новият билет е:
 • по-евтин, театърът не дължи възстановяване на разликата;
 • по-скъп, билетопритежателят доплаща разликата.
 1. Билетите важат единствено за заглавието и датата, изписани на тях. Те се представят за проверка преди представлението в оригинал и с ненарушени цялост и външен вид.
 2. В случай на сваляне на представление от собствената продукция на Театъра, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ се задължава да предостави една от следните възможности на закупилите билети за конкретното представление за срок от две седмици след датата на сваленото представление:
  8.1. Възстановяване на пълната сума срещу връщане на билет с ненарушена цялост за сваленото представление;
  8.2. Заверка на закупените билети за следващо представление на същия спектакъл, в случай че има налични свободни места, като билетопритежателят няма право да претендира за същите места, за които се отнасят върнатите билети;
  8.3. Заверка на закупените билети за друг спектакъл, който е от собствената продукция на Театъра, в случай че има свободни места и цената на билетите е еднаква. При разлика в цената, ако новият билет е по-евтин, Театърът не дължи възстановяване на разликата.
  8.4. В случаите на т. 8.2 и 8.3 Театърът не гарантира презаверяването на билетите да е за същите места, тъй като е длъжен да се съобрази с наличните свободни места. В случай на презаверка, на билетопритежателя се издава билет с актуалната информация за новото представление.
 3. В случай на прекъсване на започнало представление поради непреодолима сила и не по вина на Театъра и/ или негови служители, важат само условията на чл. 8, т. 2 и 3.
 4. С продажбата на билет Сатиричен театър „Алеко Константинов“ се задължава да предостави на билетопритежателя представяне на сценичното произведение на датата и в началния час, указани на билета.
 5. С покупката си на билет, билетопритежателят се задължава да спазва общоприетите норми на поведение в мястото на представяне на сценичното произведение, а именно:
  11.1. Да заеме мястото си до обявения начален час, както и навреме за второ действие след антракт. Не се допуска влизане на зрители в залите след началото на представленията, за да не се възпрепятства нормалното им протичане. Театърът не носи отговорност за местата Ви, ако не сте ги заели до обявения начален час.
  11.2. Да не пуши в сградата на Театъра;
  11.3. Да не внася храна и напитки в залите;
  11.4. Да не възпрепятства по никакъв начин нормалното провеждане на представлението;
  11.5. Да изключи мобилните си телефони по време на представлението;
  11.6. Да не използва фотоапарати, видеокамери или други записващи устройства по време на представлението;
  11.7. На представленията за възрастни не се допускат деца под 7 години. Ако представление от програмата на Сатиричния театър „Алеко Константинов” не е подходящо за лица под определена възраст, това се посочва в рекламните материали на театъра.
 6. Билетопритежател не може да се позовава на незнание на тези общи условия, които се поставят на видно място в билетната каса на Театъра и се публикуват в сайта на Театъра: https://satirata.bg.
 7. Неразделна част от настоящите Общи условия са Условия за обслужване на транзакции с банкови карти през интернет.

Тези общи условия важат за всички осъществени покупки на билети, продавани от Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и обвързват всяко лице, желаещо да закупи билет от Театъра от момента на покупката.
Общите условия могат да се променят едностранно от Театъра, като съответната промяна обвързва покупките, станали след датата на промяната.

УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Този документ е неразделна част от Общите условия за покупка на билети от Сатиричен театър „Алеко Константинов“

За Сатиричен театър „Алеко Константинов“

 1. Уебсайтът http://tickets.satirata.bg е собственост на Сатиричен театър „Алеко Константинов, ЕИК: 000670794, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 26, тел.: 0700 20 766, e-mail: office@satirata.bg

Предлагани услуги и стоки

 1. В сайта http://tickets.satirata.bg има възможност да бъдат закупени билети за театралните постановки от репертоара и програмата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“. Схемата на залата за всяко представление съдържа конкретна информация за свободните и заети места и техните цени, заглавие, жанр, начален час и продължителност, зала, в която ще се представи всяка постановка.

Ценова политика

 1. Цените на билетите за всеки спектакъл са различни и са обозначени върху зрителските места в онлайн схемите на залите. Цените са в български левове и са крайни.
 2. Всички намаления, отстъпки и промоции при цените на билетите важат само при покупка от билетната каса на театъра. При онлайн продажбите намаления не се правят.

Лични данни

 1. Сатиричен театър „Алеко Константинов“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията в http://tickets.satirata.bg.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на билети.

 1. В случай че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 2. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната системата ePay.bg, гарантираща сигурността им. Сатиричният театър и http://tickets.satirata.bg не съхраняват номера на банкови карти.