BG-RRP-4.020-0001 "Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Държавен Сатиричен театър „Алеко Константинов", финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост: Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт"Целта на инвестиционно предложение е устойчиво енергийно обновяване на сградата на Държавен Сатиричен театър „Алеко Константинов".

Конкретни цели: Подобряване енергийните характеристики на сградата, чрез прилагане на високоефективни енергийни мерки-топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на външни прозорци и врати, монтиране на високоефективна термопомпена система тип „въздух-въздух", подмяна на всички осветителни тела с LED ; Достигане на клас на енергопотребление минимум „В" след прилагане на енергоспестяващи мерки; Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за сградата; Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс; Подобряване на условията в помещенията на театъра както за творческия състав, така и за зрителите;
Основните дейности:

 • Първоначално обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на работен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за ЕЕ
 • Изготвяне на независима експертна оценка след приключване на дейностите по изпълнение на СМР по Закона за енергийна ефективност ;
 • Организация и управление на ПИИ;
 • Информация и публичност
  Срокът за реализиране: 30 месеца;
  Обща стойност на проектното предложение: 2 287 541.85 лв.;
  (Безвъзмездна финансова помощ) - 2 108 675.85 лв.
  Съфинансиране - 178 860 лв.