О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, с ЕИК/ БУЛСТАТ 000670794, с адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 26;
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, с което ще кандидатства за предоставяне на финансови средства по процедура BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“, Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“ на НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“.
Основната цел на инвестиционното предложение е енергийно обновяване на сградата на Държавен Сатиричен театър „Алеко Константинов“, гр. София, район „Сердика“, ул. „Стефан Караджа“ №26.
Конкретни цели: Подобряване енергийните характеристики на сградата, чрез прилагане на високоефективни енергийни мерки; Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки; Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за сградата; Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс; Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградате. Спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 );
Основни дейности: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на външни прозорци и врати; Топлинно изолиране на покрив; Монтиране на високоефективна термопомпена система тип „въздух-въздух “(VRF система).
За контакти: Елена Тричкова; Телефон: 0888150444; е-mail: trichkova@abv.bg
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС- Уведомление до РИОСВ София.