Документи

ДОКЛАД 

За състоянието на СФУК в САТИРИЧЕН ТЕАТЪР

”АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”

за 2015 година

 

С този доклад се дава реална оценка на състоянието на организацията по отношение: контролната среда, управлението на риска чрез ответни подходящи действия, адекватни контролни механизми за успешно постигане на целите на културния институт – театъра, както и въведената система за информация и комуникация и осъщественият мониторинг върху цялостната дейност на организацията.

Общата оценка на изтеклата финансова година, може да бъде определена като много добра.

Вниманието на целия ръководен състав беше насочено към предотвратяване на евентуални рискови фактори, които биха оказали негативно влияние върху изпълнението на оперативните и стратегически цели на театъра, особено при реализацията на нови театрални постановки.

Членовете на колективния орган за управление, т.е. Дирекционния съвет периодично анализират подадената информация за финансовите постъпления от продадени билети и други услуги. Следи се за събираемостта на вземанията от сключени договори за наем.

Обсъждат се неотложните и други текущи разходи, съпътстващи дейността на театъра.

Анализират се възникнали значими рискове и се набелязват конкретни стъпки на действие, с цел тяхното минимизиране или елиминиране. Указанията са обикновено устни, или където е необходимо с писмени заповеди за всеки конкретен рисков фактор или случай.

Удовлетворени сме, че Сатиричният театър се доказва като притегателен център за духовна наслада, като се обръща особено внимание за привличане на детската аудитория с присъствието на детска пиеса в репертоарния афиш.

През 2015 Сатиричният театър реализира пет премиерни заглавия:

 

  1. „Убийство в експреса” от Габор Гьоргеи – постановка Петър Денчев, сценография Петър Митев;
  2. „Дакота” от Жорди Галсеран – постановка Владимир Пенев, сценография Никола Тороманов;
  3. „Танго за теб” от Виктор Лану – постановка Владимир Петков, сценография Чайка Петрушева;
  4. „Рейс” от Станислав Стратиев – постановка Здравко Митков, сценография Петър Митев;
  5. „Случайна среща” от Ерик Чапъл – постановка Бойко Илиев, сценография Нина Пашова;

 

Общият брой изиграни спектакли (без гостуващи представления) за отчетната 2015 е 295, броят на зрителите срещу закупен билет е 99 710, броят зрители нето (без процента за зрители за копродуцентите) е 76 269 зрители.

За сравнение със същия период на предходната 2014 броят изиграни представления е 282, а броят зрители нето – 67 743. Наблюдава се увеличение на зрителите нето общо в размер на 12.6%.

Общият приход нето от продадени билети по програма към 31 декември 2015 по спектакли е 857 922 лв. – увеличение на приходите от билети спрямо 2014 (678 636 лв.) с 26.4%. Средната цена на продаден билет на голяма сцена е 12.41 лв., а за камерна зала”Методи Андонов” – 8.29 лв.

През отчетния период бяха реализирани 48 турнета с общо зрители нето 17 063 (през 2014 – 52 турнета с 17 216 зрители) и приходи от билети и съгласно сключени договори нето 188 839 лв. Наблюдава се ръст спрямо 2014 (152 110 лв.) с 36 729 лв. или 24.15%.

Искам да обърна внимание и на доброто взаимодействие и интензивна комуникация между вътрешния контрол, ръководство и персонал, както и при необходимост – със служители от специализираните дирекции в Министерство на културата.

 

Директор:

проф. Здравко Митков


виртуална разходка