11 март 2020, 10:51

УИН номер на РОП: 9097051 от 11.03.2020г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с изх.№ 28  от 11.03.2020г.

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

Документация

 

Техническа спецификация

 

Образци 1-7

 

Образец 8 – Ценово предложение

 

Проект на договор

 

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти – 23.03.2020г.

 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – 23.03.2020г.

 

Протокол на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

 

 

Написано отIna Shkarova