23 ноември 2016, 13:17

Събиране на оферти с обява

Доставка на нов пътнически бус за нуждите на ДСТ „Алеко Константинов“

УИН номер по РОП: 9058955

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 пот ЗОП с изх. № 128/23.11.2016

стр. 1стр. 2стр. 3 стр. 4

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 23.11.2016 

 

Документация, техническа спецификация, образци и проект на договор – 23.11.2016 

 

Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП – 23.11.2016

 

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти – 01.12.2016

 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – 01.12.2016

 

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите – 12.12.2016

 

Договор за възлагане на обществена поръчка – 14.12.2016

Написано отIna Shkarova