5 октомври 2018, 12:51

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

О Б Я В А
ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповед № 456 / 04.10.2018г. на директора, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с предназначение за извършване на търговска дейност, находящо се в сградата на театъра.
Кафе – бюфет / Клуб – ресторант на артиста – с обща площ на помещенията 60.00 кв.м., включващ:
Оборудване и обзавеждане, необходими за ползването на помещенията, съобразно тяхното предназначение.

1.Начална тръжна цена – 2 980 ( две хиляди деветстотин и осемдесет лева ) лева с ДДС;
Консумативните разходи, текущите и основни ремонти, както и такса битови отпадъци са за сметка на наемателя.
• Срок на договора за наем – 5 (пет години);
• Депозит за участие в търга – 298,00(двеста деветдесет и осем ) лева, платим в брой в касата на ДСТ „Алеко Константинов“ и представляващ 10% от началната тръжна цена;
• Дата и място на провеждане – Публичният търг ще се проведе на 05.11.2018г.. от 11.00 часа в сградата ДСТ „Алеко Константинов“ на адрес : гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 26
• Тръжната документация се получава всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа в сградата на ДСТ „Алеко Константинов“ на адрес : гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 26 срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 30,00 лв.
• Огледи на имота ще се извършват след предварителна заявка на тел: 02 / 930 41 41 в срок от 08.11.2018г. до 02.11.2018г. включително, всеки работен ден от 12.00 до 14.00 часа след представяне на документ за самоличност и документ за закупена тръжна документация, в присъствието на лице, определено за това.
• Срок и място за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 02.11.2018г. в сградата на сградата на ДСТ „ Алеко Константинов“ на адрес : гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 26
• Заявленията за участие в търга се подават в ДСТ „Алеко Константинов“ в запечатан, непрозрачен плик, като при приемането им в деловодството на театъра, се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаване и посочените данни се записват във входящия регистър на театъра, за което на приносителя се издава документ. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща.

Написано отIna Shkarova