13 януари 2018, 10:29

СТАТУТ на конкурса за сатирична комедия «Алеко Константинов»

 1. Цел на конкурса, провеждан през година е да стимулира създаването на нова българска сатирична комедия.
 2. Организатор на конкурса е Сатиричният театър «Алеко Константинов».
 3. Конкурсът е явен.
 4. За участие в него се допускат непубликувани, непоставяни, не участвали в други конкурси нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души. Всеки автор има право на участие с една пиеса.
 5. Постъпилите за конкурса творби се оценяват от назначено от директора на театъра жури.
 6. Участието в конкурса става с изпращане на адреса на театъра (София, 1000, ул. „Стефан Караджа” 26, Сатиричен театър „Алеко Константинов” – за конкурса) на 3 (три) екземпляра от сатиричната комедия, на всеки от които е посочен авторът и телефони и имейл за контакт. Екземплярите от участващите в конкурса пиеси не подлежат на връщане на авторите след приключване на конкурса.
 7. Наградите на конкурса са: Награда «Алеко Константинов» за нова българска комедия, чийто паричен израз 2500 (две хиляди и петстотин) лева и две поощрения от по 500 (петстотин) лева.
 8. По преценка на журито могат да не се присъждат всички награди, включително наградата «Алеко Константинов».
 9. Сатиричният театър «Алеко Константинов» си запазва правото да постави наградените или една от наградените пиеси до две години след обявяването на наградите.
 10. Условията за конкурса се обявяват на сайта на театъра и се изпращат в средствата за масова информация.
 11. Условията за конкурса се обявяват до края на януари на предходната година.
 12. Пиесите се приемат до 15 ноември на предходната година.
 13. Резултатите от конкурса се обявяват на 13 януари – рожденият ден на патрона на театъра.

 
I have seen so many students struggle with the https://resume-chief.com/ idea of brave spelling.

This post was written by Ina Shkarova